Application Range Average
High Compression .0005 to .0015 .001
Pro-Stock 0  
Turbo & Nitrous .002 to .0025 .0023
Pro-Mod 0.003  
Street .0005 to .001 .00075
Pro-Lite 0 to .0015  
83mm ZX12 Turbo Jet Ski .0025 to .003